+48 91 4340050

Regulaminy

zyskaj zniżkę
kup voucher

ornament Regulaminy

REGULAMIN HOTELOWY PARK HOTEL

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu (obiektu) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zapłatę całej należności za pobyt noclegowy lub inne usługi dostępne w hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej lub dokonując rezerwacji drogą elektroniczną przez system hotelowy lub inne portale rezerwacyjne typu OTA. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Hotelowym, Polityką Prywatności, Regulaminem Pobytu Zwierząt, Regulaminem Rezerwacji Usług Noclegowych Drogą elektroniczną i akceptuje ich warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie Park Hotel.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na stronie www.parkhotel.szczecin.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w Park Hotel trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od typu pokoju bądź oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert i pokoi Park Hotel znajduje się na stronie www.parkhotel.szczecin.pl  
 4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 16:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 12:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do hotelu w recepcji hotelowej. Hotel nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby hotelowej.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu hotelowego Park Hotel
 6. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.
 2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, hotel może odmówić zameldowania.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz hotelu (marki).
 6. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w hotelu została dokonana.
 7. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w hotelu to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:

- przed przyjazdem do hotelu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy hotel@parkhotel.szczecin.pl , w którym Gość złożył rezerwację osobiście (informacja do hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji)

- po przyjeździe do hotelu: recepcji hotelowej.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu hotelowego Park Hotel oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 2. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne podczas pobytu w hotelu, paragon fiskalny wydany będzie w recepcji hotelu po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.
 7. W celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie najpóźniej podczas wymeldowania. W przypadku płatności za usługi gastronomiczne, w celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować kelnera o tym fakcie najpóźniej podczas płatności za usługę gastronomiczną. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko Gościa.

 

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- usługi zgodnie z kategorią i standardem hotelu,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, hotel w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowanie bagażu Gościa (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

- zamawianie taksówki,

- dostęp do Internetu na terenie hotelu,

 1. Na życzenie Gościa przebywającego w hotelu z małymi dziećmi do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko.
 2. Dzieci do poniżej 3 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego śniadania hotelowego w przypadku gdy dorosły opiekun dziecka korzysta z wykupionego śniadania hotelowego. Dzieci powyżej ukończonych 3 lat mogą skorzystać z odpłatnego śniadania hotelowego.
 3. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w hotelu pod warunkiem, iż przebywają w pokoju z dorosłym opiekunem i nie zgłoszono potrzeby udostępnienia dostawki do spania dla dziecka. Koszt dostawki dla dziecka to 120 zł za dobę. Hotel zastrzega możliwość odmowy udostępnienia dostawki w niektórych pokojach z uwagi na ich powierzchnię i związane z tym bezpieczeństwo Gości.  W przypadku gdy wstawienie dostawki nie jest możliwe, hotel dołoży wszelkich starań celem zmiany pokoju, w ramach dostępności.
 4. Hotel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.
 5. Korzystanie ze strefy SPA Park Hotel jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem Park SPA dostępnym w recepcji Park SPA. Wejście na teren Park SPA oznacza automatycznie akceptację regulaminu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości hotelu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę hotelu na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję hotelu podczas zameldowania.
 9. Właściciele zwierząt, przebywających na terenie obiektu Park Hotel, zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Zwierząt, znajdującego się w recepcji i na stronie hotelu www.parkhotel.szczecin.pl
 10. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości hotelu.
 11. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie w pokoju.
 3. Hotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju hotelu.
 4. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu.
 3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.
 4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług hotelu przez Gościa.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja hotelu lub Zarząd Spółki pod adresem michal.matuszewski@parkhotel.szczecin.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu odpłatnie. Cena wynosi 100 zł za jedno zwierzę. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.
 2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.
 3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.
 4. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych używania papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia hotel ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
 5. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, hotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości hotelu.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz częściach wspólnych hotelu ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 11. Na terenie hotelu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży hotelowej oraz gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”), do czasu ich odwołania. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Wytycznymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają Wytyczne.
 12. Wszystkie aktualne informacje odnoszące się do zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu związanych z COVID-19 znajdują się na stronie www.parkhotel.szczecin.pl
 13. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Park Hotel, której treść dostępna jest w recepcji hotelu, bądź na stronie www.parkhotel.szczecin.pl 
 14. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy marta.miszkiel@parkhotel.szczecin.pl  lub na adres: Park Hotel Sp. z o.o., ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin.

 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W OBIEKCIE PARK HOTEL

Park Hotel serdecznie zaprasza Gości wraz z ich zwierzętami domowymi – tylko z psami oraz kotami. Związana z ich pobytem dodatkowa opłata wynosi 100 zł za jedno zwierzę. Najważniejszym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby Państwa zwierzę zostało przyjęte pod nasz dach, jest zgłoszenie przyjazdu z nim w momencie dokonywania rezerwacji. Ten warunek spowodowany jest posiadaną przez nas, ograniczoną liczbą pokoi, w których mogą Państwo zamieszkać wraz ze swoimi pupilami. W przeciwnym razie możemy nie zapewnić dla Państwa odpowiedniego pokoju, a w konsekwencji Państwa pobyt wraz z czworonogiem może stać się niemożliwy. Pobyt zwierzęcia w Hotelu warunkowany jest posiadaniem ważnej książeczki zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia. W przypadku jej braku personel recepcji udostępni Gościom numer telefonu najbliższego weterynarza. Hotel nie przyjmuje zwierząt chorych. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Jeżeli pościel, meble bądź inne przedmioty znajdujące się w pokoju, w którym przebywa zwierzę, zostaną przez nie zabrudzone (sierść, błoto), właściciel obciążony zostanie kosztami dodatkowych usług pralniczych. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za ich zachowanie w hotelu (szczególnie ciszę) i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź pracowników, hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu. Jedynym miejscem na terenie hotelu, w którym mogą przebywać zwierzęta (poza pokojem), jest Patio. W miejscach ogólnodostępnych właściciele psów mają obowiązek trzymania ich na smyczy oraz w kagańcu. Na terenie otaczającym Hotel właściciel jest obowiązany sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. Na życzenie Gości recepcja udostępnia bezpłatne jednorazowe torby na odchody. Jedynymi zwierzętami, które mogą przebywać na terenie hotelu, są psy i koty domowe. Hotel nie przyjmuje psów uznawanych ogólnie za groźne lub agresywne, w tym takich jak: amerykański pit ull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 

 

Sprawdź dojazd Wyznacz trasę
Zdjęcie w tle
Konferencje
Konferencje
Slow Food
Slow Food
Gault Millau
Gault Millau
Culinary Heritage
Culinary Heritage
Best Hotel Award
Best Hotel Award
Moje Konferencje
Moje Konferencje
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij